لیست قیمت تشک خوشخواب

ارسال رایگان در کمتر از 12 ساعت در تهران

«« پرداخت در محل »»

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک های خوشخواب عرض 90

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
ام بی ام
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*90
99 ماه
37
2,100,000
قیمت ویژه تشک ام بی ام
بیوریتمیک سوپر
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*90
7 سال
30
1,300,000
قیمت ویژه تشک بیوریتمیک سوپر
سوپر استار
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*90
88 ماه
30
1,100,000
قیمت ویژه تشک سوپر استار
های کلاس مموری
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*90
88 ماه
30
1,400,000
سوپر کلاس سافت
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*90
5 سال
27
780,000
سوپر کلاس هارد
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*90
5 سال
27
780,000
قیمت ویژه تشک سوپر کلاس هارد
طبی پاکتی
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*90
5 سال
25
650,000
قیمت ویژه تشک طبی پاکتی
فرست کلاس
فنر متصل
200*90
50 ماه
30
750,000
قیمت ویژه تشک فرست کلاس
سوپر طبی
فنر متصل
200*90
5 سال
25
540,000
قیمت ویژه تشک سوپر طبی
آناهیتا
فنر متصل
200*90
5 سال
25
495,000
قیمت ویژه تشک آناهیتا
طبی فنری
فنر متصل
200*90
50 ماه
25
480,000
قیمت ویژه تشک طبی فنری
کامفورت
فنر متصل
200*90
2 سال
18
330,000
قیمت ویژه تشک کامفورت
آلینا طبی
طبی اسفنجی
200*90
3 سال
21
480,000
قیمت ویژه تشک آلینا طبی
لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک های خوشخواب عرض 100

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
ام بی ام
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*100
99 ماه
37
2,300,000
قیمت ویژه تشک ام بی ام
بیوریتمیک سوپر
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*100
7 سال
30
1,450,000
قیمت ویژه تشک بیوریتمیک سوپر
سوپر استار
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*100
88 ماه
30
1,050,000
قیمت ویژه تشک سوپر استار
های کلاس مموری
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*100
88 ماه
30
1,560,000
سوپر کلاس سافت
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*100
5 سال
27
870,000
سوپر کلاس هارد
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*100
5 سال
27
870,000
قیمت ویژه تشک سوپر کلاس هارد
طبی پاکتی
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*100
5 سال
25
650,000
قیمت ویژه تشک طبی پاکتی
فرست کلاس
فنر متصل
200*100
50 ماه
30
800,000
قیمت ویژه تشک فرست کلاس
سوپر طبی
فنر متصل
200*100
5 سال
25
قیمت ویژه تشک سوپر طبی
آناهیتا
فنر متصل
200*100
5 سال
25
550,000
قیمت ویژه تشک آناهیتا
طبی فنری
فنر متصل
200*100
50 ماه
25
550,000
قیمت ویژه تشک طبی فنری
کامفورت
فنر متصل
200*100
2 سال
18
370,000
قیمت ویژه تشک کامفورت
آلینا طبی
طبی اسفنجی
200*100
3 سال
21
550,000
قیمت ویژه تشک آلینا طبی

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک های خوشخواب عرض 120

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
ام بی ام
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*120
99 ماه
37
2,800,000
قیمت ویژه تشک ام بی ام
بیوریتمیک سوپر
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*120
7 سال
30
1,750,000
قیمت ویژه تشک بیوریتمیک سوپر
سوپر استار
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*120
88 ماه
30
1,450,000
قیمت ویژه تشک سوپر استار
های کلاس مموری
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*120
88 ماه
30
1,850,000
سوپر کلاس سافت
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*120
5 سال
27
950,000
سوپر کلاس هارد
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*120
5 سال
27
950,000
قیمت ویژه تشک سوپر کلاس هارد
طبی پاکتی
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*120
5 سال
25
870,000
قیمت ویژه تشک طبی پاکتی
فرست کلاس
فنر متصل
200*120
50 ماه
30
950,000
قیمت ویژه تشک فرست کلاس
سوپر طبی
فنر متصل
200*120
5 سال
25
قیمت ویژه تشک سوپر طبی
آناهیتا
فنر متصل
200*120
5 سال
25
650,000
قیمت ویژه تشک آناهیتا
طبی فنری
فنر متصل
200*120
50 ماه
25
650,000
قیمت ویژه تشک طبی فنری
کامفورت
فنر متصل
200*120
2 سال
18
450,000
قیمت ویژه تشک کامفورت
آلینا طبی
طبی اسفنجی
200*120
3 سال
21
650,000
قیمت ویژه تشک آلینا طبی

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک های خوشخواب عرض 140

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
ام بی ام
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*140
99 ماه
37
2,740,000
قیمت ویژه تشک ام بی ام
بیوریتمیک سوپر
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*140
7 سال
30
2,000,000
قیمت ویژه تشک بیوریتمیک سوپر
سوپر استار
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*140
88 ماه
30
1,700,000
قیمت ویژه تشک سوپر استار
های کلاس مموری
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*140
88 ماه
30
2,200,000
سوپر کلاس سافت
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*140
5 سال
27
1,200,000
سوپر کلاس هارد
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*140
5 سال
27
1,200,000
قیمت ویژه تشک سوپر کلاس هارد
طبی پاکتی
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*140
5 سال
25
1,000,000
قیمت ویژه تشک طبی پاکتی
فرست کلاس
فنر متصل
200*140
50 ماه
30
1,100,000
قیمت ویژه تشک فرست کلاس
سوپر طبی
فنر متصل
200*140
5 سال
25
قیمت ویژه تشک سوپر طبی
آناهیتا
فنر متصل
200*140
5 سال
25
750,000
قیمت ویژه تشک آناهیتا
طبی فنری
فنر متصل
200*140
50 ماه
25
750,000
قیمت ویژه تشک طبی فنری
کامفورت
فنر متصل
200*140
2 سال
18
550,000
قیمت ویژه تشک کامفورت
آلینا طبی
طبی اسفنجی
200*140
3 سال
21
750,000
قیمت ویژه تشک آلینا طبی

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک های خوشخواب عرض 160

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
ام بی ام
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*160
99 ماه
37
3,700,000
قیمت ویژه تشک ام بی ام
بیوریتمیک سوپر
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*160
7 سال
30
2,300,000
قیمت ویژه تشک بیوریتمیک سوپر
سوپر استار
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*160
88 ماه
30
1,950,000
قیمت ویژه تشک سوپر استار
های کلاس مموری
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*160
88 ماه
30
2,500,000
سوپر کلاس سافت
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*160
5 سال
27
14,000,000
سوپر کلاس هارد
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*160
5 سال
27
1,400,000
قیمت ویژه تشک سوپر کلاس هارد
طبی پاکتی
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*160
5 سال
25
1,150,000
قیمت ویژه تشک طبی پاکتی
فرست کلاس
فنر متصل
200*160
50 ماه
30
1,300,000
قیمت ویژه تشک فرست کلاس
سوپر طبی
فنر متصل
200*160
5 سال
25
قیمت ویژه تشک سوپر طبی
آناهیتا
فنر متصل
200*160
5 سال
25
880,000
قیمت ویژه تشک آناهیتا
طبی فنری
فنر متصل
200*160
50 ماه
25
850,000
قیمت ویژه تشک طبی فنری
کامفورت
فنر متصل
200*160
2 سال
18
580,000
قیمت ویژه تشک کامفورت
آلینا طبی
طبی اسفنجی
200*160
3 سال
21
850,000
قیمت ویژه تشک آلینا طبی

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک های خوشخواب عرض 180

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت مصرف کننده
قیمت ویژه
ام بی ام
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*180
99 ماه
37
3,700,000
قیمت ویژه تشک ام بی ام
بیوریتمیک سوپر
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*180
7 سال
30
2,600,000
قیمت ویژه تشک بیوریتمیک سوپر
سوپر استار
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*180
88 ماه
30
2,200,000
قیمت ویژه تشک سوپر استار
های کلاس مموری
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*180
88 ماه
30
2,800,000
سوپر کلاس سافت
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*180
5 سال
27
1,500,000
سوپر کلاس هارد
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*180
5 سال
27
1,500,000
قیمت ویژه تشک سوپر کلاس هارد
طبی پاکتی
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*180
5 سال
25
1,300,000
قیمت ویژه تشک طبی پاکتی
فرست کلاس
فنر متصل
200*180
50 ماه
30
1,450,000
قیمت ویژه تشک فرست کلاس
سوپر طبی
فنر متصل
200*180
5 سال
25
قیمت ویژه تشک سوپر طبی
آناهیتا
فنر متصل
200*180
5 سال
25
1,000,000
قیمت ویژه تشک آناهیتا
طبی فنری
فنر متصل
200*180
50 ماه
25
950,000
قیمت ویژه تشک طبی فنری
کامفورت
فنر متصل
200*180
2 سال
18
650,000
قیمت ویژه تشک کامفورت
آلینا طبی
طبی اسفنجی
200*180
3 سال
21
950,000
قیمت ویژه تشک آلینا طبی

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک های خوشخواب عرض 200

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
ام بی ام
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*200
99 ماه
37
4,600,000
قیمت ویژه تشک ام بی ام
بیوریتمیک سوپر
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*200
7 سال
30
2,900,000
قیمت ویژه تشک بیوریتمیک سوپر
سوپر استار
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*200
88 ماه
30
2,450,000
قیمت ویژه تشک سوپر استار
های کلاس مموری
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*200
88 ماه
30
3,100,000
سوپر کلاس سافت
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*200
5 سال
27
1,750,000
سوپر کلاس هارد
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*200
5 سال
27
1,750,000
قیمت ویژه تشک سوپر کلاس هارد
طبی پاکتی
فنر منفصل (طبی پاکتی)
200*200
5 سال
25
1,450,000
قیمت ویژه تشک طبی پاکتی
فرست کلاس
فنر متصل
200*200
50 ماه
30
1,600,000
قیمت ویژه تشک فرست کلاس
سوپر طبی
فنر متصل
200*200
5 سال
25
قیمت ویژه تشک سوپر طبی
آناهیتا
فنر متصل
200*200
5 سال
25
1,100,000
قیمت ویژه تشک آناهیتا
طبی فنری
فنر متصل
200*200
50 ماه
25
1,100,000
قیمت ویژه تشک طبی فنری
کامفورت
فنر متصل
200*200
2 سال
18
750,000
قیمت ویژه تشک کامفورت
آلینا طبی
طبی اسفنجی
200*200
3 سال
21
1,100,000
قیمت ویژه تشک آلینا طبی