لیست قیمت تشک رویا

ارسال رایگان در کمتر از 12 ساعت در تهران

«« پرداخت در محل »»

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک های رویا عرض 90

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
تشک رویا اولترا 1
فنر منفصل(پاکتی)
200*90
8 سال
32
910,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 1
تشک رویا اولترا 2
فنر منفصل(پاکتی)
200*90
8 سال
32
868,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 2
تشک رویا اولترا 3
فنر منفصل(پاکتی)
200*90
7 سال
28
710,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 3
تشک رویا اولترا 4
فنر منفصل(پاکتی)
200*90
6 سال
26
624,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 4
تشک رویا بونل 1
فنر متصل
200*90
6 سال
24
595,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 1
تشک رویا بونل 2
فنر متصل
200*90
5 سال
22
538,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 2
تشک رویا بونل 3
فنر متصل
200*90
5 سال
24
452,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 3
تشک رویا بونل 4
فنر متصل
200*90
4 سال
22
395,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 4
تشک رویا بونل 5
فنر متصل
200*90
3 سال
19
346,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 5
تشک رویا بونل 6
فنر متصل
200*90
2 سال
18
309,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 6
تشک رویا مدیکال 1
طبی اسفنجی
200*90
5 سال
28
839,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 1
تشک رویا مدیکال 2
طبی اسفنجی
200*90
5 سال
21
681,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 2
تشک رویا مدیکال 3
طبی اسفنجی
200*90
5 سال
22
589,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 3
تشک رویا مدیکال 4
طبی اسفنجی
200*90
1 سال
20
474,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 4

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک های رویا عرض 100

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
تشک رویا اولترا 1
فنر منفصل(پاکتی)
200*100
8 سال
32
1,011,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 1
تشک رویا اولترا 2
فنر منفصل(پاکتی)
200*100
8 سال
32
965,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 2
تشک رویا اولترا 3
فنر منفصل(پاکتی)
200*100
7 سال
28
789,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 3
تشک رویا اولترا 4
فنر منفصل(پاکتی)
200*100
6 سال
26
693,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 4
تشک رویا بونل 1
فنر متصل
200*100
6 سال
24
662,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 1
تشک رویا بونل 2
فنر متصل
200*100
5 سال
22
598,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 2
تشک رویا بونل 3
فنر متصل
200*100
5 سال
24
503,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 3
تشک رویا بونل 4
فنر متصل
200*100
4 سال
22
439,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 4
تشک رویا بونل 5
فنر متصل
200*100
3 سال
19
384,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 5
تشک رویا بونل 6
فنر متصل
200*100
2 سال
18
343,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 6
تشک رویا مدیکال 1
طبی اسفنجی
200*100
5 سال
28
932,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 1
تشک رویا مدیکال 2
طبی اسفنجی
200*100
5 سال
21
758,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 2
تشک رویا مدیکال 3
طبی اسفنجی
200*100
5 سال
22
654,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 3
تشک رویا مدیکال 4
طبی اسفنجی
200*100
1 سال
20
527,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 4

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک های رویا عرض 120

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
تشک رویا اولترا 1
فنر منفصل(پاکتی)
200*120
8 سال
32
1,214,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 1
تشک رویا اولترا 2
فنر منفصل(پاکتی)
200*120
8 سال
32
1,157,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 2
تشک رویا اولترا 3
فنر منفصل(پاکتی)
200*120
7 سال
28
947000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 3
تشک رویا اولترا 4
فنر منفصل(پاکتی)
200*120
6 سال
26
832000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 4
تشک رویا بونل 1
فنر متصل
200*120
6 سال
24
794000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 1
تشک رویا بونل 2
فنر متصل
200*120
5 سال
22
719000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 2
تشک رویا بونل 3
فنر متصل
200*120
5 سال
24
604000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 3
تشک رویا بونل 4
فنر متصل
200*120
4 سال
22
527000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 4
تشک رویا بونل 5
فنر متصل
200*120
3 سال
19
462000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 5
تشک رویا بونل 6
فنر متصل
200*120
2 سال
18
413,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 6
تشک رویا مدیکال 1
طبی اسفنجی
200*120
5 سال
28
1,119,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 1
تشک رویا مدیکال 2
طبی اسفنجی
200*120
5 سال
21
909000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 2
تشک رویا مدیکال 3
طبی اسفنجی
200*120
5 سال
22
785000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 3
تشک رویا مدیکال 4
طبی اسفنجی
200*120
1 سال
20
632000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 4

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک های رویا عرض 140

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
تشک رویا اولترا 1
فنر منفصل(پاکتی)
200*140
8 سال
32
1,416,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 1
تشک رویا اولترا 2
فنر منفصل(پاکتی)
200*140
8 سال
32
1,350,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 2
تشک رویا اولترا 3
فنر منفصل(پاکتی)
200*140
7 سال
28
1,104
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 3
تشک رویا اولترا 4
فنر منفصل(پاکتی)
200*140
6 سال
26
970,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 4
تشک رویا بونل 1
فنر متصل
200*140
6 سال
24
926,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 2
تشک رویا بونل 2
فنر متصل
200*140
5 سال
22
836,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 3
تشک رویا بونل 3
فنر متصل
200*140
5 سال
24
703,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 3
تشک رویا بونل 4
فنر متصل
200*140
4 سال
22
614,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 4
تشک رویا بونل 5
فنر متصل
200*140
3 سال
19
538,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 5
تشک رویا بونل 6
فنر متصل
200*140
2 سال
18
481,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 6
تشک رویا مدیکال 1
طبی اسفنجی
200*140
5 سال
28
1,305,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 1
تشک رویا مدیکال 2
طبی اسفنجی
200*140
5 سال
21
1,060,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 2
تشک رویا مدیکال 3
طبی اسفنجی
200*140
5 سال
22
916,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 3
تشک رویا مدیکال 4
طبی اسفنجی
200*140
1 سال
20
737,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 4

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک های رویا عرض 160

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
تشک رویا اولترا 1
فنر منفصل(پاکتی)
200*160
8 سال
32
1,619,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 1
تشک رویا اولترا 2
فنر منفصل(پاکتی)
200*160
8 سال
32
1,542,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 2
تشک رویا اولترا 3
فنر منفصل(پاکتی)
200*160
7 سال
28
1,262,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 3
تشک رویا اولترا 4
فنر منفصل(پاکتی)
200*160
6 سال
26
1,109,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 4
تشک رویا بونل 1
فنر متصل
200*160
6 سال
24
1,059,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 1
تشک رویا بونل 2
فنر متصل
200*160
5 سال
22
956,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 2
تشک رویا بونل 3
فنر متصل
200*160
5 سال
24
804,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 3
تشک رویا بونل 4
فنر متصل
200*160
4 سال
22
703,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 4
تشک رویا بونل 5
فنر متصل
200*160
3 سال
19
616,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 5
تشک رویا بونل 6
فنر متصل
200*160
2 سال
18
550,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 6
تشک رویا مدیکال 1
طبی اسفنجی
200*160
5 سال
28
1,492,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 1
تشک رویا مدیکال 2
طبی اسفنجی
200*160
5 سال
21
1,211,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 2
تشک رویا مدیکال 3
طبی اسفنجی
200*160
5 سال
22
1,046,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 3
تشک رویا مدیکال 4
طبی اسفنجی
200*160
1 سال
20
843,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 4

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک های رویا عرض 180

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
تشک رویا اولترا 1
فنر منفصل(پاکتی)
200*180
8 سال
32
1,820,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 1
تشک رویا اولترا 2
فنر منفصل(پاکتی)
200*180
8 سال
32
1,736,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 2
تشک رویا اولترا 3
فنر منفصل(پاکتی)
200*180
7 سال
28
1,412,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 3
تشک رویا اولترا 4
فنر منفصل(پاکتی)
200*180
6 سال
26
1,248,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 4
تشک رویا بونل 1
فنر متصل
200*180
6 سال
24
1,191,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 1
تشک رویا بونل 2
فنر متصل
200*180
5 سال
22
1,076,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 2
تشک رویا بونل 3
فنر متصل
200*180
5 سال
24
905,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 3
تشک رویا بونل 4
فنر متصل
200*180
4 سال
22
790,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 4
تشک رویا بونل 5
فنر متصل
200*180
3 سال
19
692,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 5
تشک رویا بونل 6
فنر متصل
200*180
2 سال
18
618,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 6
تشک رویا مدیکال 1
طبی اسفنجی
200*180
5 سال
28
1,679,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 1
تشک رویا مدیکال 2
طبی اسفنجی
200*180
5 سال
21
1,362,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 2
تشک رویا مدیکال 3
طبی اسفنجی
200*180
5 سال
22
1,177,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 3
تشک رویا مدیکال 4
طبی اسفنجی
200*180
1 سال
20
948,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 4

لیست قیمت تشک رویا

لیست قیمت تشک های رویا عرض 200

مدل تشک
نوع سازه
ابعاد
ضمانت
ارتفاع
قیمت شرکت
قیمت ویژه
تشک رویا اولترا 1
فنر منفصل(پاکتی)
200*200
8 سال
32
2,022,000
قیمت تشک رویا اولترا 1
تشک رویا اولترا 2
فنر منفصل(پاکتی)
200*200
8 سال
32
1,929,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 2
تشک رویا اولترا 3
فنر منفصل(پاکتی)
200*200
7 سال
28
1,578,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 3
تشک رویا اولترا 4
فنر منفصل(پاکتی)
200*200
6 سال
26
1,378,000
قیمت ویژه تشک رویا اولترا 4
تشک رویا بونل 1
فنر متصل
200*200
6 سال
24
1,323,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 1
تشک رویا بونل 2
فنر متصل
200*200
5 سال
22
1,196,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 2
تشک رویا بونل 3
فنر متصل
200*200
5 سال
24
1,005,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 3
تشک رویا بونل 4
فنر متصل
200*200
4 سال
22
877,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 4
تشک رویا بونل 5
فنر متصل
200*200
3 سال
19
768,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 5
تشک رویا بونل 6
فنر متصل
200*200
2 سال
18
687,000
قیمت ویژه تشک رویا بونل 6
تشک رویا مدیکال 1
طبی اسفنجی
200*200
5 سال
28
1,865,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 1
تشک رویا مدیکال 2
طبی اسفنجی
200*200
5 سال
21
1,514,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 2
تشک رویا مدیکال 3
طبی اسفنجی
200*200
5 سال
22
1,308,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 3
تشک رویا مدیکال 4
طبی اسفنجی
200*200
1 سال
20
1,053,000
قیمت ویژه تشک رویا مدیکال 4

لیست قیمت تشک رویا

دیگر محصولات شرکت رویا

محصول
توضیحات
قیمت شرکت
قیمت ویژه
تشک مهمان رویا
یک نفره 190*85 و ارتفاع 5 سانتیمتر
117,000
110,000
بالش سوپر رویا
1800 گرم با الیاف میکروفایبر
64,000
60,000
بالش رویا 1
1400 گرم با الیاف میکروفایبر
53,000
50,000
بالش رویا 2
900 گرم با الیاف بال فایبر
46,000
45,000
محافظ تشک ضد آب
کودک 70*135
26,000
25,000
محافظ تشک ضد آب
نوجوان 80*180
41,000
38,000
محافظ تشک ضد آب
یک نفره 90*200
52,000
46,000
محافظ تشک ضد آب
یک نفره 100*200
57,000
52,000
محافظ تشک ضد آب
یک نفره 120*200
70,000
65,000
محافظ تشک ضد آب
دو نفره 140*200
80,000
75,000
محافظ تشک ضد آب
دو نفره 160*200
92,000
85,000
محافظ تشک ضد آب
دو نفره 180*200
104,000
95,000
محافظ تشک ضد آب
دو نفره 200*200
115,000
100000