لیست قیمت تشک ویستر

ارسال رایگان کمتر از 12 ساعت در تهران

«« پرداخت در محل »»

لیست قیمت تشک ویستر عرض 90

مدل تشک

نوع سازه

ابعاد

ضمانت

ارتفاع

مدل

قیمت شرکت

قیمت ویژه

کرون ویستر

فنر منفصل (طبی پاکتی)

200*90

8 سال

30

کرون ویستر

5,181,000

تماس بگیرید

ویسکو ویستر

طبی مموری

200*90

7 سال

28

ویسکو ویستر

2,242,000

تماس بگیرید

ویس پاکت

فنر منفصل (طبی پاکتی)

200*90

7 سال

28

ویس پاکت

2,143,000

تماس بگیرید

آوین نوین

فنر منفصل (طبی پاکتی)

200*90

7 سال

25

آوین نوین

1,274,000

تماس بگیرید

دکتر ویستر

فنری متصل

200*90

7 سال

28

دکتر ویستر

1,996,000

تماس بگیرید

دکتر ویستر ارتوپدیک

فنری متصل

200*90

7 سال

28

دکتر ویستر ارتوپدیک

1,475,000

تماس بگیرید

جیوا

فنری متصل

200*90

6 سال

26

جیوا

1,021,000

تماس بگیرید

مارینا

فنری متصل

200*90

5 سال

25

مارینا

786,000

تماس بگیرید

ناژین

فنری متصل

200*90

4 سال

25

ناژین

635,000

تماس بگیرید

ویستا

فنری متصل

200*90

3 سال

17

ویستا

476,000

تماس بگیرید

هورداپدیک

طبی اسفنجی

200*90

2 سال

18

هورداپدیک

819,000

تماس بگیرید

لیست قیمت تشک ویستر عرض 100

مدل تشک

نوع سازه

ابعاد

ضمانت

ارتفاع

مدل

قیمت شرکت

قیمت ویژه

کرون ویستر

فنر منفصل (طبی پاکتی)

200*100

8 سال

30

کرون ویستر

5.768.000

تماس بگیرید

ویسکو ویستر

طبی مموری

200*100

7 سال

28

ویسکو ویستر

2.491.000

تماس بگیرید

ویس پاکت

فنر منفصل (طبی پاکتی)

200*100

7 سال

28

ویس پاکت

2.381.000

تماس بگیرید

آوین نوین

فنر منفصل (طبی پاکتی)

200*100

7 سال

25

آوین نوین

1.454.000

تماس بگیرید

دکتر ویستر

فنری متصل

200*100

7 سال

28

دکتر ویستر

2.220.000

تماس بگیرید

دکتر ویستر ارتوپدیک

فنری متصل

200*100

7 سال

28

دکتر ویستر ارتوپدیک

1.625.000

تماس بگیرید

جیوا

فنری متصل

200*100

6 سال

26

جیوا

1.131.000

تماس بگیرید

مارینا

فنری متصل

200*100

5 سال

25

مارینا

871.000

تماس بگیرید

ناژین

فنری متصل

200*100

4 سال

25

ناژین

714.000

تماس بگیرید

ویستا

فنری متصل

200*100

3 سال

17

ویستا

537.000

تماس بگیرید

هورداپدیک

طبی اسفنجی

200*100

2 سال

18

هورداپدیک

913.000

تماس بگیرید

لیست قیمت تشک ویستر عرض 120

مدل تشک

نوع سازه

ابعاد

ضمانت

ارتفاع

مدل

قیمت شرکت

قیمت ویژه

کرون ویستر

فنر منفصل (طبی پاکتی)

200*120

8 سال

30

کرون ویستر

6.923.000