رویا اولترا 5

تشک رویا اولترا 5 از سری تشک های فنر منفصل شرکت تشک رویا میباشد که گارانتی 5 ساله دارد و ارتفاعی 24 سانتیمتری

این تشک تشکیل شده از 18 سانتیمتر فنر منفصل میباشد که هر طرف آن 3 سانتیمتر اسفنج قرار دارد و تشکی دوطرفه میباشد.

فنر های منفصل به یکدیگر متصل نیستند که باعث شده تا لرزش در سمت دیگر تشک منتقل نشود و فرم گیری بدن را نیز بهتر میکند .

برای افراد مبتلا به گودی کمر میتواند تشکی مطلوب باشد و برای افراد مبتلا به دیسک کمر تشکی مناسب نیست .

محدودیت وزنی ای برای استفاده ازین تشک وجود ندارد ولی برای وزن تا 90 کیلوگرم عمر مفیدی بیشتری دارد.

فیلترهای فعال