رویا اولترا 4

تشک رویا اولترا 4 از سری تشک های فنر منفصل شرکت تشک رویا میباشد که گارانتی 6 ساله دارد و ارتفاعی 26 سانتیمتری

این تشک تشکیل شده از 16 سانتیمتر فنر منفصل میباشد که هر طرف آن 5 سانتیمتر اسفنج قرار دارد و تشکی دوطرفه میباشد.

فنر های منفصل به یکدیگر متصل نیستند که باعث شده تا لرزش در سمت دیگر تشک منتقل نشود و فرم گیری بدن را نیز بهتر میکند .

برای افراد مبتلا به گودی کمر میتواند تشکی مطلوب باشد و برای افراد مبتلا به دیسک کمر تشکی مناسب نیست .

تشک رویا اولترا 4 همراه با محافظ تشک میباشد .

محدودیت وزنی ای برای استفاده ازین تشک وجود ندارد و برای تمامی وزن ها تشکی مناسب میباشد.

فیلترهای فعال